Povinně zveřejňované informace

Obecní úřad Miličín
Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb.:

1. Oficiální název:

Obec Miličín

2. Důvod a způsob založení:

Obec vznikla podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jakožto územně samosprávná jednotka s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura:

Obecní úřad, v jehož čele stojí starosta, který je nadřízen zaměstnancům OÚ.
V době nepřítomnosti starostu zastupuje místostarosta.

Zastupitelstvo a výbory

Obec Miličín je zřizovatelem Základní a mateřské školy Miličín a Obecní knihovny Miličín

4. Kontaktní informace:

Viz stránka Obecní úřad

5. Případné platby poukázat:

Bankovní účet: 5728121/0100 (CZ16 0100 0057 2800 0000 0121)

6. IČ:

00232238

7. DIČ:

CZ00232238, obec je plátcem DPH

8. Seznam hlavních dokumentů:

[Rozpočet na rok 2020-1, 2020-2 ]

[Rozpočet na rok 2019-1, 2019-2, 2019-3, 2019-4]

[Rozpočet na rok 2018-1, 2018-2, 2018-3, 2018-4]

[Rozpočet na rok 2017]

[Rozpočet na rok 2016]

[Rozpočet na rok 2015]

[Rozpočet na rok 2014]

[Rozpočet na rok 2013 – příjmy a výdaje]

[Rozpočet na rok 2012 – příjmy a výdaje]

[Rozpočet na rok 2011 – příjmy a výdaje]

[Rozpočet na rok 2010 – příjmy a výdaje]

[Rozpočet na rok 2009 – příjmy a výdaje]

[Rozpočet na rok 2008]

[Rozpočet na rok 2007]

[Rozpočet na rok 2006]

9. Žádosti o informace:

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace následujícími způsoby:

písemným dotazem na OÚ Miličín (adresa viz stránka Obecní úřad) – formulář žádosti o poskytnutí informace si můžete stáhnout zde.

písemným dotazem na e-mailovou adresu obce (viz též stránka Obecní úřad)

ústním nebo telefonickým dotazem na OÚ Miličín v úředních hodinách a dnech (viz též stránka Obecní úřad)

Viz také zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace viz §14 tohoto zákona.

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a další podání lze učinit:

zasláním na adresu OÚ Miličín (adresa viz stránka Obecní úřad)

osobně v úředních hodinách a dnech na OÚ Miličín (viz též stránka Obecní úřad)

11. Opravné prostředky:

Opravné prostředky lze podávat písemně:

zasláním na adresu OÚ Miličín (adresa viz stránka Obecní úřad)

osobně v úředních hodinách a dnech na OÚ Miličín (viz též stránka Obecní úřad)

Pozn.: Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají na OÚ Miličín ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., o správním řádu). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
Obvykle lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře:

K vyzvednutí na OÚ Miličín: „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a „Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“ (možno stáhnout zde).

Ostatní formuláře na pověřeném úřadě MÚ Votice nebo např. na webu http://www.form.cz.

13. Návody na řešení životních situací:

S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat OÚ Miličín nebo pověřený úřad MÚ Votice nebo využít stránek Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy:

Obecní vyhlášky, které jsou k fyzickému nahlédnutí přístupny na OÚ Miličín.

Veškeré zákony a předpisy najdete na portálu veřejné správy.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Obec nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16.Licenční smlouvy:

Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za roky 2005 až 2008:

počet podaných žádostí o informace – 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu – 0

výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0

další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. – občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě.

viz také
Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019


Povinné zveřejnění informací dle § 5 odst. 3 zákona 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

OÚ Miličín neobdržel žádné písemné žádosti o poskytnutí informací.

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle § 18 odst 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

Obecní úřad Miličín provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů:

Evidence obyvatel:

Účel zpracování: evidence obyvatel

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Miličín

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín, Ministerstvo vnitra ČR, MěÚ Votice

Doba uchování: 50 let

Ověřování podpisů a listin:

Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu, nebo listiny

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín

Doba uchování: 10 let

Volební seznamy:

Účel zpracování: stálý seznam voličů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: občané obce Miličín starší 18 let

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín

Doba uchování: stále – seznam je průběžně aktualizován

Vydávání voličských průkazů:

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín

Doba uchování: 5 let

Volební komise:

Účel zpracování: zajištění voleb

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín

Doba uchování: 5 let

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín

Doba uchování: 15 let

Personální a mzdová agenda:

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva, ředitelé příspěvkových organizací zřízených obcí, členové volebních komisí

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, úřad práce

Doba uchování: 5 nebo 10 let po uzavření spisu (dle spisového a skartačního řádu)

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor:

Účel zpracování: evidence poplatků za užívání

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce

Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Miličín

Doba uchování: 5 let

Veřejně přístupné registry:

Živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík

Honební společnosti – nejsou Obecním úřadem Miličín v současnosti registrovány

Oznámení o jiných vykonávaných činnostech:

Oznámení (čestná prohlášení) o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaná veřejným funkcionářem podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřady.

Veřejné zakázky:

Obec Miličín má zřízen profil zadavatele pro zveřejňování veřejných zakázek na webové adrese:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-milicin

Dřívější profil zadavatele (do 22.2.2016):

https://www.katalogprojektu.eu/Profil_zadavatele/00232238/